POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ULTRAHINGE SP. Z O. O.

ADMINISTRATOR:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ultrahinge Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000911549, nr NIP 9662152216, nr REGON: 389458542.
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail office@ultrahinge.com lub podany wyżej adres korespondencyjny.
CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA:

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM POPRZEZ MAIL, TELEFON LUB FORMULARZ KONTAKTOWY
W przypadku nawiązania z Administratorem kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.ultrahinge.com, Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji, w szczególności: odpowiedzi na Państwa zapytanie, przygotowania oferty, umówienia spotkania. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji oraz odpowiedzi na zapytania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM UMÓW
W przypadku zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, dane osobowe będą przetwarzane w celu:
zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), do czasu jej obowiązywania.
wykonywania ustawowych obowiązków przez Administratora, w szczególności podatkowych i
sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit c. RODO), przez okres wymagany przepisami,
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTOWYCH KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW ADMINISTRATORA
W związku z prowadzoną działalnością, Administrator przetwarza dane osobowe osób zaangażowanych w realizację umów po stronie kontrahenta (np. osób obsługujących dany kontrakt, osób kontaktowych ze strony kontrahenta itp.). Dane te obejmują najczęściej imię i nazwisko, telefon, mail i stanowisko służbowe danej osoby. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na możliwości wykonywania umów pomiędzy Administratorem a kontrahentem, w tym kontaktu w bieżących sprawach, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na ewentualne pytania.
Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów.
DANE OSOBOWE SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA
Przetwarzamy Państwa dane w zakresie adresu e-mail, jeśli wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej informacji o działalności Administratora oraz najnowszych istotnych trendach i innowacjach w branży fotowoltaicznej (subskrybcja newslettera). Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera i ich podanie jest dobrowolne.
Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną (zgoda na świadczenie usług drogą elektroniczną). Zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną tych informacji może być w każdej chwili wycofana, co będzie równoznaczne z zakończeniem subskrybcji.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe związane z subskrybcją newslettera do czasu wycofania zgody na otrzymanie informacji drogą elektroniczną lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
REKRUTACJA
Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na następujących podstawach:
jeśli formą zatrudnienia jest umowa o pracę, Administrator przetwarza dane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
jeśli formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
wszelkie dane podane przez kandydata, ponad te wymagane przez przepisy prawa lub przez Administratora, przetwarzane są na podstawie zgody kandydata – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda wyrażona jest poprzez czynność przesłania przez kandydata aplikacji.
Ponadto Administrator przetwarza dane kandydata pozyskane podczas rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na weryfikacji kwalifikacji kandydata (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W przypadku wyrażenia przez kandydata chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż rok, o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana.
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, a następnie do czasu zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie danych wymaganych przez przepisy prawa lub Administratora jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia podania w procesie rekrutacyjnym.  
DANE OSOBOWE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE STRONY INTERNETOWEJ
​Korzystanie ze strony internetowej www.ultrahinge.com wymaga wysłania zapytań do serwera, na którym strona jest przechowywana. Takie zapytania pozostają zapisane w logach serwera. Przetwarzamy dane osób odwiedzających stronę, które są przesyłane przez przeglądarkę internetową, zawierające m.in.: informacje o przeglądarce internetowej, system operacyjny, datę i godzinę korzystania ze strony, adres IP, w tym także dane, które mogą stanowić Państwa dane osobowe. 
​Serwer strony internetowej www.ultrahinge.com jest dostarczany przez firmę LH.pl sp. z o.o., która wskazuje, że jej serwery zlokalizowane w Polsce.
​Administrator przetwarza dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej w celu niezbędnym dla jej prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO), czyli zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, a także poprawy wydajności i funkcjonalności serwisu, jak również prowadzenia statystyk osób odwiedzających stronę.
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE ADMINISTRATORA
Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych: Instagram, LinkedIn oraz Facebook. Administrator przetwarza dane osobowe w związku z prowadzeniem jego profilu biznesowego, w tym w celu informowania użytkowników o bieżącej działalności Administratora oraz o najnowszych trendach w branży fotowoltaicznej oraz w celu promowania działalności Administratora.
ODBIORCY DANYCH
Administrator może przekazywać dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności usługodawcom, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi prawne, operatorom pocztowym, kurierom.
Odbiorcami Państwa danych poza Administratorem jest również dostawca domeny www.ultrahinge.com.
Administrator korzysta z wtyczki Google Analytics dla zbierania i analizowania informacji o stronie www.ultrahinge.com. W związku z tym dane dotyczące korzystania ze strony internetowej są przekazywane do dostawcy usługi, tj. Google LLC, a więc poza Europejski Obszar Gospodarczy. Choć Google wykorzystuje serwery zlokalizowane poza terenem Unii Europejskiej, to zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia RODO – tj. stosuje Standardowe Klauzule Umowne. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.
Ponadto Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych takich jak Instagram, Facebook, LinkedIn. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies przez administratorów serwisów społecznościowych.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu w jakim dane osobowe zostały zebrane. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH
Osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa:
– prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych,
– prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie,
– prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać wszelkie niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne,
– prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
– prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
– prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
– prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, osoba, której dane są przetwarzane może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Żądanie dotyczące realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
– w formie pisemnej na adres: ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok,
– drogą e-mailową na adres: office@ultrahinge.com
POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Strona internetowa www.ultrahinge.com dla zapewnienia prawidłowego działania wykorzystuje pliki cookies (pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej). Pliki te stosowane są celem dopasowania zawartości strony internetowej do Państwa indywidualnych preferencji, związanych m.in. z wyświetlaniem strony internetowej na urządzeniu. Strona wykorzystuje tzw. pliki sesyjne (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są do momentu opuszczenia przez Państwa strony internetowej oraz tzw. pliki stałe (persistent cookies), które przechowywane są na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia. Zgoda na wykorzystanie plików cookies wynika z ustawień używanej przez Państwa przeglądarki internetowej, przy czym większość z przeglądarek dopuszcza automatycznie użycie plików cookies. Mogą Państwo w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, żeby zablokować obsługę plików, czy też uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w urządzeniu.
Szczegółową informację dotyczącą wykorzystywanych plików cookies znajdziecie Państwo na stronie:
https://cookieserve.com/
Administrator nie przetwarza danych osobowych w celach reklamowych.
Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.